Cà phê Hân Vinh 500gr

90.000₫

Thành phần: 100% nhân cà phê (Arabica & Robusta)

Số: 01/CB-HV

Số XNCB: 1824/2016/YTLD-XNCB

Ingredient: 100% coffee (Arabica & Robusta)

Number: 01/CB-HV

Confirmation numbers announced: 1824/2016/YTLD-XNCB.